Widerrufsrecht

12. KTHIMI, GARANCI DHE PËRGJEGJËSIA, REZERVIMI I TITUTIT, REFUZIMI I PRANIMIT, REVOKIMI

12. KTHIMI

Mallrat për arsye sigurie, ne nuk marrim asnjë ushqim (as në ambalazhin origjinal)! Defektet e produktit dhe dëmet e transportit duhet të raportohen menjëherë pas marrjes së mallit. Në këtë rast, Genuine by Skuqi ose do të organizojë një dërgese zëvendësuese ose do të rimborsojë produktet e dëmtuara. Nëse mallrat pranohen pa ankesë, ato konsiderohen se janë pranuar nga klienti dhe e drejta për një zëvendësim falas skadon. Kthimet për shkak të mospëlqimit janë të përjashtuara.

Përjashtohet plotësisht edhe garancia e Genuine by Skuqi për çdo defekt material dhe ligjor, për aq sa kjo lejohet ligjërisht.

13. GARANCI DHE PËRGJEGJËSI

Përgjegjësia për çdo lloj tjetër defekti ose dëmtimi në lidhje me produktet ose shërbimet e Genuine by Skuqi dhe personat e tyre ndihmës përjashtohet plotësisht, për aq sa kjo lejohet ligjërisht.

Genuine by Skuqi gjithashtu nuk mban përgjegjësi për disponueshmërinë e vazhdueshme dhe të pandërprerë të produkteve në dyqanin online, as për gabime teknike dhe elektrike gjatë një transaksioni shitjeje, veçanërisht jo për përpunimin ose pranimin e porosive me vonesë.

Nëse mallrat e dorëzuara janë me defekt në momentin e transferimit të rrezikut, p.sh. faji i prodhuesit, ose nëse ka ndodhur një dërgesë e gabuar, ne do të rimbursojmë produktet e dëmtuara ose të munguara. Përgjegjësia jonë për fajin tonë, si dhe për fajin e punonjësve tanë, përfaqësuesve ligjorë dhe agjentëve zëvendësues është e kufizuar në 'me qëllim'. Nëse ndodh që një produkt A nga një prodhues A në cilësinë A nuk është i disponueshëm, ne e lejojmë të blejmë produktin A nga një prodhues B në cilësinë A për ju, në mënyrë që të merrni një porosi të plotë. Genuine by Skuqi është përgjegjëse për dorëzimin në ditën e kërkuar të dorëzimit. Një dorëzim brënda afatit të dëshiruar të dorëzimit nuk mund të garantohet gjithmonë për shkak të bllokimeve të trafikut, periudhave festive të ndryshme etj. Nëse porosia arrin jashtë dritares së planifikuar të dorëzimit, mund të refuzoni ta pranoni porosinë dhe të kërkoni rimbursim.

15. REZERVIM TITULLI

Mallrat e prezantuara online mbeten pronë e jonë derisa të jenë porositur dhe parapaguar plotësisht nga klienti.

16. REFUZIMI I PRANIMIT

Në rast të një refuzimi të pajustifikuar për të pranuar mallrat që kemi dorëzuar, ne do të ngarkojmë kostot që kemi bërë. Më pas do të përpiqemi t'ju kontaktojmë për të sqaruar situatën. Në rast të refuzimit të përsëritur të pranimit, porositë e mëposhtme do të refuzohen ose numri juaj i klientit mund të bllokohet.

18. POLITIKA ANULLIMIT 

Shkëmbimi i produkteve të porositura është i përjashtuar.