Termat dhe Kushtet

Kushtet e shitjes

GENUINE by SKUQI
Kushtet e përgjithëshme të shitjes

Versioni 01.11.2021

1. TË PËRGJITHSHME

Qëllimi jonë eshtë tju shërbejmë gjithmonë me kënaqësine e juaj të plotë. Kjo përfshin gjithashtu terma dhe kushte të drejta. Oferta e dyqanit online Genuine by Skuqi përfshin mallra dhe shërbime. Të gjitha shitjet, dërgesat dhe shërbimet e tjera kryhen ekskluzivisht në përputhje me këto terma dhe kushte të përgjithshme të www.hello-genuine.com. 

2. FUSHËVEPRIMI

GENUINE by SKUQI drejton një dyqan në internet për mallra të të gjitha llojeve, veçanërisht për ushqime organike dhe autentike. Këto terma dhe kushte të përgjithshme zbatohen në versionin aktual në momentin e lidhjes së kontratës për të gjitha marrëdhëniet e biznesit ndërmjet Genuine by Skuqi dhe klientëve (juve) me banim në Zvicër për produktet dhe shërbimet e ofruara në dyqanin e internetit Genuine by Skuqi. Kur mallrat ose shërbimet porositen, këto terma dhe kushte konsiderohen se janë pranuar. Kushtet e devijimit kërkojnë konfirmim me shkrim nga Genuine nga Skuqi. Shërbimet e ofruara nga Genuine nga Skuqi përfshijnë ofrimin dhe dërgimin e produkteve të porositura. Duke bërë një porosi në dyqanin e internetit, klienti pranon këto terma dhe kushte. Ato përbëjnë një pjesë integrale të marrëdhënies kontraktuale midis klientit dhe Genuine by Skuqi. Versioni i Termave dhe Kushteve të Përgjithshme të zbatueshme në kohën e porosisë është vendimtar. Terma dhe kushte të tjera nuk njihen. Kontrata lidhet kur ne pranojmë porosinë tuaj në dyqan me konfirmimin e porosisë tonë. Ky konfirmim porosie përmban përmbajtjen thelbësore të porosisë tuaj. Do të merrni një email konfirmimi pas çdo porosie. Nëse keni ndonjë pyetje në përgjithësi ose në lidhje me termat dhe kushtet tona, ju lutemi na kontaktoni në: info@hello-genuine.com

3. LLOGARIA E PËRDORIMIT / DETAJET E KLIENTIT

Klienti bën porosi përmes një llogarie përdoruesi ose si mysafir në dyqanin online Genuine by Skuqi. Informacioni i dhënë nga klienti duhet të jetë i plotë dhe i vërtetë. Klienti është përgjegjës për përditësimin e të dhënave të tij.

4. OFERTA

Prezantimi i produkteve në dyqanin online nuk është një aplikim ligjërisht i detyrueshëm, por përfaqëson vetëm një katalog online jo të detyrueshëm. Ju vendosni vetëm një porosi të detyrueshme për produktet në karrocën e blerjeve duke klikuar butonin "Porosit" në faqen e porosisë. Më pas, ne do t'ju dërgojmë menjëherë një konfirmim të kontratës me email, pas marrjes së të cilit kontrata është lidhur. Me porosinë tuaj ju pranoni kushtet e përgjithshme dhe në të njëjtën kohë konfirmoni që jeni të paktën 18 vjeç. Pranimi i nënshtrohet pranueshmërisë ligjore dhe disponibilitetit të mallrave ose shërbimeve të porositura. Oferta është e vlefshme për aq kohë sa është në stok. Artikujt që nuk janë të disponueshëm përkohësisht duhet të porositen sërish. Shfaqja e disponueshmërisë në dyqanin online shërben si informacion, jo si konfirmim i dorëzimit; në raste të jashtëzakonshme mund të jetë i pasaktë. Luhatjet e çmimeve për produktet për shkak të luhatjeve të të vjeljeve ose valutës janë të mundshme. Çmimi i deklaruar në momentin e lidhjes së kontratës është vendimtar. Nëse nuk është rënë dakord me shkrim dhe me pëlqim reciprok, lejohet maksimumi një llogari klienti për familje/kompani.

Imazhet në dyqanin online janë vetëm për qëllime ilustrimi dhe nuk janë të detyrueshme.

Mund të ketë devijime midis informacionit të produktit të publikuar në dyqanin në internet dhe informacionit të printuar në paketim. Prandaj, me përjashtim të garancive të shprehura, me shkrim, Genuine by Skuqi nuk garanton saktësinë e informacionit rreth produkteve të ofruara në dyqanin e internetit. Kjo vlen veçanërisht për informacionin e dhënë nga prodhuesi (siç është lista e përbërësve, informacioni ushqyes, faktet ushqimore, informacioni mbi alergjinë, etj.)

Të gjitha informacionet në lidhje me çmimin dhe peshën në dyqanin e internetit janë gjithashtu jo të detyrueshme dhe mund të ndryshohen në mënyrë të njëanshme nga Genuine by Skuqi në çdo kohë. Kjo vlen edhe për të gjitha promocionet në webshop, të cilat Genuine by Skuqi i kufizon dhe mund të ndryshohet ose ndërpritet në çdo kohë.

5. PËRFUNDIMI I KONTRATËS

Kontrata e blerjes ndërmjet Genuine by Skuqi dhe klientit lidhet vetëm me një konfirmim të shprehur porosie dhe i nënshtrohet disponueshmërisë së produkteve të porositura.

Pas dërgimit të porosisë, ndryshimet nga klienti zakonisht nuk janë më të mundshme. Në raste të caktuara, nëse porosia nuk është përpunuar ende, është e mundur të anulohet porosia pa detyrim.

Në rast se produktet e porositura nuk janë të disponueshme, Genuine by Skuqi ka të drejtë të bëjë dërgesa të pjesshme. Produktet që nuk janë të disponueshme nuk do të ridërgohen dhe nuk do të tarifohen. Gjithashtu nuk ka asnjë dërgesë të produkteve zëvendësuese. Çdo pagesë (paradhënie) e bërë do t'i rimbursohet klientit. Në rastin e sasive të reduktuara ose produkteve të padorëzuara, klienti nuk ka të drejtë të ketë pretendime reale ose pretendime për dëme.

Genuine by Skuqi është i lirë të refuzojë urdhrat tërësisht ose pjesërisht pa dhënë arsye. Në këtë rast, klienti do të informohet dhe çdo pagesë e kryer tashmë do të kthehet.

Shtrirja aktuale e dorëzimit mund të ndryshojë nga porosia. Në ditën e dorëzimit, klienti do të informohet paraprakisht për shumën e saktë të faturës me email, dhe fletëdorëzimi përfundimtar do t'i jepet më pas kur të dorëzohet malli i porositur.

6. VLERA E POROSISË / KUFIZIMI I SASISË

Nuk ka vlerë minimale të porosisë për porosi. Informacioni në dyqanin online vlen në këtë drejtim.

Genuine by Skuqi rezervon të drejtën të vendosë kufizime të mëtejshme (pesha, sasitë, vlera maksimale e porosisë, etj.) për porositë. Informacioni përkatës në dyqanin online është autoritar.

7. ÇMIMET

Të gjitha çmimet janë në franga zvicerane (CHF).

Çmimet e deklaruara në webshop në momentin e porosisë janë vendimtare. Sasia e dorëzuar realisht dhe si rrjedhim çmimi përfundimtar që do të tarifohet mund të ndryshojnë nga vlera origjinale e porosisë.

Klienti do të ngarkohet vetëm me kosto shtesë të dorëzimit për dërgesat nëse porosia nuk arrin vlerën minimale të porosisë prej CHF 50.00 të specifikuar në dyqanin online ose për dërgesat speciale X-press. Përndryshe të gjitha dërgesat e tjera janë pa pagesë. Kostot e dorëzimit dhe shërbimet e tjera shtesë me pagesë të porositura nga klienti (si paketimi i dhuratave, etj.) tregohen veçmas gjatë procesit të porosisë dhe në konfirmimin e porosisë dhe në faturë.

8. METODAT E PAGESËS

Pagesa për porositë duhet të bëhet në franga zvicerane (CHF).

Eurot konvertohen në franga zvicerane (CHF). Porositë mund të paguhen vetëm paraprakisht, PayPal ose me kartë krediti. Genuine by Skuqi do të përpiqet të ofrojë opsione të tjera pagese në të ardhmen. Kur regjistroheni, një llogari klienti krijohet automatikisht për ju. Ju keni mundësinë të kontrolloni porositë tuaja në dyqanin tonë. Rezervimi në llogarinë tuaj të klientit bëhet me marrjen e pagesës, e cila mund të paguhet paraprakisht me kartë krediti ose PayPal. Një tjetër mundësi pagese është PayPal. Për përdorimin e PayPal, zbatohen kushtet e tyre të përdorimit, të disponueshme në https://www.paypal.com/ch/. Klienti duhet të regjistrohet në përputhje me rrethanat në PayPal dhe të pranojë kushtet e përdorimit të PayPal. Llogaria jonë PayPal është:

PayPal.Me/GenuinebySkuqi

Nëse mallrat tërhiqen nga klienti në adresën: (Vogelmattstrasse 15, 4133 Pratteln BL), Genuine by Skuqi pranon mjetet e mëposhtme të pagesës: Cash.

Ju lutemi na njoftoni për këtë kërkesë me shkrim në info@hello-genuine.com për të rregulluar një datë grumbullimi. (Shih gjithashtu pikën 10 për informacion të mëtejshëm në lidhje me vetë-mbledhjen!)

9. SHPENZIMET E DËRGIMIT DHE TË TRANSPORTIT

Ne do ti dorëzojmë mallrat që keni porositur në adresën e specifikuar në porosi (mundësisht në datën e zgjedhur të dorëzimit). Ne kemi të drejtë për dërgesa të pjesshme dhe shërbime të pjesshme në çdo kohë. Nëse bëjmë dërgesa të pjesshme, ne do të rimbursojmë produktin që mungon ose, nëse është e mundur një dërgesë shtesë, ne do të mbulojmë tarifën shtesë të postës. Nëse nuk jeni në shtëpi, ne kemi lejen ta depozitojmë dërgesën tuaj në pragun tuaj ose në përputhje me udhëzimet e depozitimit, të cilat mund t'i lini kur të bëni porosinë tuaj. Pasi mallrat të jenë depozituar, ne nuk pranojmë më asnjë garanci. Dorëzimi përkufizohet si "një dorëzim në pragun tuaj". Ne dërgojmë në apartament vetëm me kërkesë të shprehur të klientit dhe me kushtin e përgjegjësisë për çdo dëm nga manipulimi i gabuar ose i ngjashëm, pra kalojmë nga dera e përparme për të vendosur mallin në tavolinën e kuzhinës.

Pa sasi minimale porosie!

Porosi X-press sipas kërkesës.

10. DËRGESA

Për arsye cilësore dhe sigurie, Genuine by Skuqi përpiqet që dërgesat ti dorëzojë klientit sa më shpejt që të jetë e mundur. Kur porosit, klienti zgjedh nëse dëshiron një depozitë nëse nuk është i pranishëm. Klienti mund të tregojë se ku duhet të depozitohet porosia në rast të mungesës së tij, zakonisht përpara derës së banesës. Duke përfunduar procesin e porosisë në www.hello-genuine.com, klienti jep pëlqimin që dërgesa të depozitohet në adresën e dorëzimit në rast se klienti mungon. Kur porosia dorëzohet ose produktet depozitohen, përfitimi dhe rreziku, veçanërisht rreziku i vjedhjes, dëmtimi nga palët e treta dhe ndikimet mjedisore, i transferohen klientit.

Nëse klienti refuzon të pranojë dorëzimin, Genuine by Skuqi mund të tërhiqet nga kontrata dhe në të kundërt të asgjësojë produktin e porositur. Në këtë rast, klienti duhet të rimbursojë Genuine nga Skuqi për kostot dhe shpenzimet e bëra.

Çmimi i deklaruar vlen për të gjitha dërgesat. Zakonisht do t'i merrni mallrat brenda 2-10 ditëve pune pas marrjes së pagesës, e cila dërgohet nga magazina jonë në Pratteln BL, Zvicër, nëpërmjet Postpac Priority ose shërbimit të dorëzimit. Nëse nuk e kemi artikullin në magazinë, ne do t'ju informojmë për ngarkesën e mbetur dhe do t'jua dorëzojmë mallrat menjëherë pas marrjes. Dërgesat bëhen vetëm në Zvicër dhe Lichtenstein. Megjithatë, për dërgesat në vendet e tjera të BE-së, ju lutemi na kontaktoni me email: info@hello-genuine.com! Ju lutemi vini re se para festave publike (Dita e Shën Valentinit, Pashkët, Dita e Nënës dhe veçanërisht Krishtlindjet) dërgimi i paketave mund të zgjasë pak më shumë. Prandaj është një avantazh nëse e bëni porosinë tuaj në kohë. hello-genuine.com do t'ju informojë menjëherë për mosdisponueshmërinë ose kohën e vonuar të dorëzimit të një artikulli. Nëse nuk pranoni një kundërofertë të mundshme ose nuk dëshironi të pranoni një dërgesë të vonuar të njoftuar nga hello-genuine.com, mund të tërhiqeni nga kontrata.

Në këtë rast, hello-genuine.com do t'ju rimborsojë për çdo pagesë të bërë tashmë. Vonesat në dorëzim nuk i japin të drejtë klientit të tërhiqet nga kontrata ose të kërkojë dëmshpërblim.

11. TËRHEQJE MALLI PERSONALISHT

Nëse mbledhja nga klienti është rënë dakord dhe klienti dështon ta mbledhë atë në ditën e grumbullimit, Genuine by Skuqi mund të tërhiqet nga kontrata pa informacione të mëtejshme dhe ta përdorë produktin për qëllime të tjera ose t'ia kthejë furnitorit. Genuine by Skuqi rezervon të drejtën të faturojë klientin për shqetësimin dhe kostot.

12. TËRHEQJA

Për arsye sigurie, ne nuk marrim asnjë ushqim (as në ambalazhin origjinal) mbrapsht! Pra, ju keni një garanci se nuk do të merrni nga ne asnjë produkt që është kthyer mbrapsht. Defektet e produktit dhe dëmtimet e transportit duhet të raportohen menjëherë pas marrjes së mallit. Në këtë rast, Genuine by Skuqi ose do të organizojë një dorëzim zëvendësues ose do të rimborsojë produktet e dëmtuara. Nëse mallrat pranohen pa ankesë, ato konsiderohen se janë pranuar nga klienti dhe e drejta për një zëvendësim falas skadon. Kthimet për shkak të mosmiratimit janë të përjashtuara. Përjashtohet plotësisht edhe garancia e Genuine nga Skuqi për çdo defekt material dhe ligjor, për aq  sa kjo lejohet ligjërisht.

13. GARANCI DHE PËRGJEGJËSI

Përgjegjësia për çdo lloj tjetër defekti ose dëmtimi në lidhje me produktet ose shërbimet e Genuine by Skuqi dhe stafi i tyre ndihmës përjashtohet plotësisht, për aq sa kjo është ligjërisht e lejueshme. Genuine by Skuqi gjithashtu nuk mban përgjegjësi për disponueshmërinë e vazhdueshme dhe të pandërprerë të produkteve në dyqanin online, as për gabime teknike dhe elektrike gjatë një transaksioni shitjeje, veçanërisht jo për përpunimin ose pranimin e porosive me vonesë. Nëse mallrat e dorëzuara janë me defekt në momentin e transferimit të rrezikut, p.sh. faji i prodhuesit, ose nëse ka ndodhur një dërgesë e gabuar, ne do të rimbursojmë produktet e dëmtuara ose të munguara. Përgjegjësia jonë për fajin tonë, si dhe për fajin e punonjësve tanë, përfaqësuesve ligjorë dhe agjentëve zëvendësues është e kufizuar në 'me qëllim'. Nëse ndodh që një produkt A nga një prodhues A në cilësinë A nuk është i disponueshëm, ne i lejojmë vetes të blejmë produktin A nga një prodhues B në cilësinë A për ju, në mënyrë që të merrni një porosi të plotë. Genuine by Skuqi është përgjegjëse për dorëzimin në ditën e kërkuar të dorëzimit. Një dorëzim brenda afatit të dëshiruar të dorëzimit nuk mund të garantohet gjithmonë për shkak të bllokimeve të trafikut etj. Nëse porosia arrin jashtë dritares së planifikuar të dorëzimit, mund të refuzoni ta pranoni porosinë dhe të kërkoni rimborsim.

14. ÇMIMET 

Ndryshimet e çmimeve janë të rezervuara dhe nuk përjashtohen. Megjithatë, çmimet janë të detyrueshme në momentin e porosisë.

15. RUAJTJA E TITULLIT 

Mallrat e dorëzuara mbeten pronë e jona derisa të jenë paguar plotësisht.

16. GARANCI DHE PËRGJEGJËSI

Përgjegjësia për çdo lloj tjetër defekti ose dëmtimi në lidhje me produktet ose shërbimet e Genuine nga Skuqi dhe personat e tyre ndihmës përjashtohet plotësisht, për aq sa kjo lejohet ligjërisht. Genuine by Skuqi gjithashtu nuk mban përgjegjësi për disponueshmërinë e vazhdueshme dhe të pandërprerë të produkteve në dyqanin e internetit, as për gabime teknike dhe elektrike gjatë një transaksioni shitjeje, veçanërisht jo për përpunimin ose pranimin e porosive me vonesë. Nëse mallrat e dorëzuara janë me defekt në momentin e transferimit të rrezikut, p.sh. faji i prodhuesit, ose nëse ka ndodhur një dërgesë e gabuar, ne do të rimborsojmë produktet e dëmtuara ose të munguara. Përgjegjësia jonë për fajin tonë, si dhe për fajin e punonjësve tanë, përfaqësuesve ligjorë dhe agjentëve zëvendësues është e kufizuar në qëllim. Nëse ndodh që një produkt A nga një prodhues A në cilësinë A nuk është i disponueshëm, ne i lejojmë vetes të blejmë produktin A nga një prodhues B në cilësinë A për ju, në mënyrë që të merrni një porosi të plotë. Genuine by Skuqi është përgjegjëse për dorëzimin në ditën e kërkuar të dorëzimit. Një dorëzim brenda slotit të dëshiruar të dorëzimit nuk mund të garantohet gjithmonë për shkak të bllokimeve të trafikut etj. Nëse porosia arrin jashtë dritares së planifikuar të dorëzimit, mund të refuzoni ta pranoni porosinë dhe të kërkoni rimbursim.

17. MBROJTJE DATASH

Zbatohet deklarata e mbrojtjes së të dhënave të hello-genuine.com

18. E DREJTA E TËRHEQJES 

Shkëmbimi i produkteve të porositura është i përjashtuar.

19. KLAUZEL SALVATORIANE

Nëse një ose më shumë nga dispozitat e këtyre termave dhe kushteve janë joefektive, të pavlefshme ose ndryshe të pazbatueshme, kjo nuk do të ndikojë në vlefshmërinë e dispozitave të mbetura. Nëse një klauzolë e këtyre kushteve është vetëm pjesërisht joefektive, pjesa tjetër mbetet e vlefshme. Palëve u kërkohet të zëvendësojnë një klauzolë joefektive me një dispozitë zëvendësuese efektive që i afrohet sa më shumë qëllimit ekonomik të kushtit kontraktor joefektiv.

20. NDRYSHIM I KUSHTEVE TË BLERJES 

hello-genuine.com rezervon të drejtën të ndryshojë këto terma dhe kushte të përgjithshme në çdo kohë dhe pa dhënë arsye. Ndryshime të tilla nuk zbatohen për porositë e bëra tashmë. Të gjitha kontratat që vijnë nga përdorimi i dyqanit online hello-genuine.com si dhe këto terma dhe kushte të përgjithshme i nënshtrohen ligjit zviceran. Vendi i kryerjes dhe juridiksioni eshte selia e GENUINE by Skuqi. Nëse një dispozitë e këtyre termave dhe kushteve të përgjithshme është joefektive, dispozitat e mbetura do të mbeten të paprekura.

21. PIJE ALKOLIKE

Pijet alkoolike nuk u shiten të rinjve nën moshën 18 vjeç. Gjatë procesit të porositjes, klienti duhet të konfirmojë se është 18 vjeç ose më i vjetër. Nëse kjo moshë minimale nuk arrihet, oferta e klientit nuk do të pranohet dhe nuk mund të lidhet asnjë kontratë. Klienti është i detyruar të japë informacion të vërtetë për veten e tij. Genuine by Skuqi rezervon të drejtën të kërkojë një kopje të letërnjoftimit me email për të përcaktuar moshën pa dhënë arsye. Nëse porosia juaj përfshin mallra, shitja e të cilave u nënshtrohet kufizimeve të moshës, ne përdorim një proces të besueshëm që përfshin një kontroll personal të identitetit dhe moshës për të siguruar që klienti të ketë arritur moshën minimale të kërkuar. Dërguesi i dorëzon mallrat vetëm pas kontrollit të moshës dhe vetëm klientit personalisht.

22. E DREJTA APLIKUESE

Ligji zviceran zbatohet për të gjithë marrëdhënien juridike midis Genuine by Skuqi dhe klientit.

23. JURISDIKSIONI

Këto terma dhe kushte të përgjithshme i nënshtrohen ligjit zviceran. Vendi ekskluziv i juridiksionit është selia e Genuine by Skuqi

24. INFORMACIONE MBI OFRUESIN

Më poshtë do të gjeni informacione mbi operatorin e dyqanit.

Mund të na kontaktoni për informacione të mëtejshme tek adresa e mëposhtme:

Genuine by Skuqi, Vogelmattstrasse 154133 Pratteln BL, SCHWEIZ, +41 76 349 54 23, info@hello-genuine.com